?

Log in

FRIENDS ONLY ♥ - I shiver on the 1 [entries|archive|friends|userinfo]
juni

[ website | tweet tweet ♥ ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

FRIENDS ONLY ♥ [Feb. 16th, 2026|01:49 pm]
juni
                          99,05% in bad English and 0,5% in bad Finnish


                

LinkReply

Comments:
From: josett
2006-12-22 04:18 pm (UTC)
lisäsin sut, toivottavasti lisäät takasin!
ps. vähä sulone toi friends only-kuva :3
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: gentyou
2006-12-22 04:21 pm (UTC)
joo lisään ja kiitos :--D
(Reply) (Parent) (Thread)